Bezpłatna dostawa od 250zł dla paczek ORLEN oraz darmowy kurier od 300zł.

Zadzwoń  730 005 263

Konto

Chcesz do nas zadzwonić?

Kliknij tu: 730 005 263

Obserwuj nas

 

dzien dziecka konkurs

Regulamin konkursu „Fan sklepu Raczkujemy”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których odbywa się konkurs: „Fan sklepu Raczkujemy” w dalszej części Regulaminu zwany „konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest MILAGRA Magda Smolik NIP: 5423086632 REGON: 389248750 Adres: Zaułek 5a 03-287 Warszawa.
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu Facebook.com oraz Instagram.com za pośrednictwem profilów: https://www.facebook.com/SklepRaczkujemy
  https://instagram.com/sklep.raczkujemy
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani prowadzony przez właścicieli serwisu Facebook.com i Instagram.com
 5. Konkurs trwa od 20 do 31 maja 2023 roku.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13. rok życia i posiadają pisemną zgodę od opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 3. Uczestnik może działać w ramach Konkursu wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, za pomocą własnego konta w serwisie Facebook.com i Instagram.com
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Z Konkursu wyłączeni są Pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagród, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 6. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub posiada fikcyjny profil na portalu Facebook.com, Instagram.com lub profil z nieprawdziwymi danymi osobowymi.
 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że umieszczony przez niego komentarz (zdjęcia, treści, obrazy, utwory) są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, są wolne od wszelkich wad, praw i roszczeń osób trzecich oraz, że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
 8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
 9. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, wyłanianiem zwycięzców oraz wysyłką nagród prowadzi Organizator Konkursu.

III ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Udział w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego: Stwórz wspólnie z Twoim dzieckiem pracę konkursową w formacie A4, w dowolnej technice o tematyce „Fan sklepu Raczkujemy”. Najlepiej gdyby postać była wykonana w podobnym stylu do naszego logo. Pracę należy wysłać poprzez dodanie jej w komentarzu lub wiadomości w formie zdjęcia lub skanu/zdjęcia na profilu Raczkujemy- sklep dla dzieci i niemowląt w serwisie Facebook.com lub na profilu sklep.raczkujemy w serwisie Instagram.com.
 2. Zdjęcia lub skany prac konkursowych należy składać do dnia 31 maja 2023 roku do godziny 23:59:00. Odpowiedzi opublikowane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę prac w Konkursie, jednak przysługuje mu prawo do otrzymania wyłącznie jednej nagrody.
 4. Przesłanie przez Uczestnika pracy konkursowej w komentarzu do Wpisu lub w wiadomości jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jego nazwy profilu na liście Zwycięzców na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com oraz opublikowanie pracy w relacjach podczas trwania konkursu.
 5. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokona dwuosobowe Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca na profilu Raczkujemy- sklep dla dzieci i niemowląt w serwisie Facebook.com i na profilu sklep.raczkujemy w serwisie Instagram.com.
 7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie oraz druku.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania prac konkursowych, które są wulgarne, obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.

IV NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Good Wood
 2. Nagrodzone zostaną 3 prace.

I  miejsce – huśtawka Good Wood(kolor naturalny) o wartość pojedynczej nagrody: 149 zł.

II miejsce – równoważnia Good Wood(kolor naturalny)o wartości pojedynczej nagrody 160 zł.

III miejsce – tablice grafomotoryczne Starszaki Good Wood(kolor naturalny) o wartości pojedynczej nagrody 180 zł.

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
 3. Uczestnik Konkursu, który znalazł się na liście Zwycięzców, powinien w ciągu 2 dni od daty publikacji wyników Konkursu przesłać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu) w wiadomości prywatnej na profilu Raczkujemy- sklep dla dzieci i niemowląt w serwisie Facebook.com lub na profilu sklep.raczkujemy w serwisie Instagram.com.
 4. Nagrody będą wysyłane tylko na terytorium Polski na koszt Organizatora Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 14 dni od momentu otrzymania pełnych danych potrzebnych do wysyłki.
 5. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w związku z prowadzonym Konkursem.

V DANE OSOBOWE

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska. Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com i Instagram.com
 3. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.

VI POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 14 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników Konkursu w formie pisemnej na adres:

MILAGRA Magda Smolik, Zaułek 5a 03-287 Warszawa.

 1. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, na który miałaby zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o swojej decyzji w przedmiocie zgłoszonej reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując   się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@raczkujemy.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Darmowa wysyłka
Darmowa wysyłka

powyżej 250zł

Zwroty
zwroty

przyjmujemy

Wysyłka
wyslka

w ciągu 2 dni

Bezpieczne płatności
bezpieczne płąttności

z Przelewy24